DOPRAVA
ZADARMO

k nákupu
nad 167 EUR

K doprave zadarmo chýba 167 EUR

Obchodné podmienky

Doprava

Pri platení tovaru ponúkame niekoľko variant , z ktorých si môžete vybrať tú , ktorá Vám najviac vyhovuje . Či už si zvolíte formu platby akúkoľvek, vždy budete platiť rovnako !

Dobierkou ( +1,50 EUR )

Tovar môžete zaplatiť až pri dodaní tovaru na dobierku .

Prevodom z účtu

Tovar zaplatíte pred zaslaním na základe údajov , ktoré Vám zašleme na Vami zadaný kontakt .

V hotovosti

Spôsob dopravy

do 167 EUR

nad 167 EUR

Osobný odber zadarmo zadarmo
GLS 4,5 EUR zadarmo


Možnosti objednávky

a ) nákupný košík
b ) telefonicky
c) e - mailom

Každá objednávka bude potvrdená e - mailom . V prípade vynimočné nedostupnosti tovaru Vás budeme písomne alebo telefonicky kontaktovať .

Doklad o kúpe - faktúru zasielame elektronickou poštou .

Všetky ceny uvedené v internetovom obchode Bambilon.cz sú konečné , vrátane DPH a okrem poštovného (prípadne dopravného) k nim už nie sú pripočítané žiadne ďalšie poplatky ako balné , poistné atď.

Od objednávky vo výške 167 EUR zákazník navyše neplatí žiadne poštovné ( dopravné) !

Príplatok za dopravu nadrozmerného tovaru

Ku konečnej cene účtujeme príplatok za nadrozmernú dopravu . Platí pre trampolíny , detský nábytok a rozmernejšie produkty . Konkrétnu cenu príplatku za dopravu sa dozviete vždy na detaile každého produktu, ktorého sa tento príplatok týka.

Reklamačný poriadok a obchodné podmienky

Adresa pre reklamácie a vrátenie tovaru:

Dětský svět u Kamči,
Vendryně 442
739 94 Vendryně

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky ( ďalej tiež OP ) platia pre nákup v internetovom obchode www.bambilon.sk ( ďalej tiež internetový obchod ) . Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je prevádzkovateľ internetového obchodu Ing. Petr Burda, Vendryně 1165 , PSČ: 739 94 Vendryně ; IČO : 73265365, na strane jednej a na strane druhej kupujúceho . Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky .

Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ , riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom ( č 89 / 2012 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa ( č. 634 / 1992 Zb.).

Že je zmluvnou stranou iný subjekt , riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom ( č. 513 / 1991 Zb.), Všetko v znení noviel.

II . základné pojmy

Spotrebiteľská zmluva

Je kúpna zmluva, zmluva o dielo , prípadne iné zmluvy , ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ .

Dodávateľ

Je osoba , ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti . Je to podnikateľ , ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby .

Kupujúci / Spotrebiteľ

Je osoba , ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti , alebo osoba , ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami .

Kupujúci / nie Spotrebiteľ

Je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Internetový obchod

Elektronický obchod alebo iný objednávkový systém prevádzkovaný na internete podnikateľom , ktorý je v pozícii dodávateľa , ktorý ponúka tovar alebo služby kupujúcim .

Kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom ( záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho ). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

III. Informácie o uzatvorenej zmluve a obchodných podmienkach

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje , že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí . Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť . Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy .

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku , ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho , možno zmluvu uzavrieť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku . Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám . Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť . Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

IV. Cena tovaru a platba

Všetky ceny tovaru a služieb v internetovom obchode sú uvedené vrátane DPH . S celkovou cenou tovaru ( vrátane balného , nákladov na dopravu a uplatnených zliav ) je kupujúci oboznámený ešte pred záväzným objednaním .

Predávajúci si vyhradzuje možnosť zmeny ceny tovaru , a to bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho . Táto zmena ceny však nemá vplyv na už uzatvorené objednávky .
Spôsob platby za tovar si kupujúci zvolí v priebehu vybavovania objednávky , kde má k dispozícii nasledujúce možnosti :

a) V hotovosti pri prevzatí tovaru ,
b) prevodom na náš účet ,
c) platobnou kartou,
d) na dobierku. ( +1 EUR )

Upozorňujeme kupujúci , že pri platení prevodom sa tovar považuje za zaplatené v momente pripísania celkovej ceny na účet predávajúceho .

Cena tovaru je platná po celú dobu než sú prevádzkovateľom vystavené ceny novej.

V. Doba dodania tovaru, spôsob a kontrola dopravy

Doba potrebná na expedíciu tovaru , teda doba potrebná na odovzdanie tovaru dopravcovi , je vždy uvedená pri popise tovaru a priemerne sa pohybuje medzi 2 -7 dni od potvrdenia a zaplatenia objednávky .
Celková doba doručenia tovaru tiež závisí na zvolenom spôsobe dopravy a kupujúci má na výber z nasledujúcich možností:

a ) osobné prevzatie , keď je tovar k dispozícii do 2 - 7 dní - za cenu 0 EUR,
b ) zásielková služba GLS, kedy je balík doručený do 2 - 7 pracovných dní - za cenu 4,5 EUR

Tovar je doručený na adresu uvedenú a potvrdenú v objednávke . Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať . V prípade , že tak neurobí , bude na ňom predávajúci požadovať nahradenie nákladov spojených s prepravou . Prípadné opätovné zaslanie objednávky sa rieši telefonický či iným vhodným kontaktom s predajcom .

K objednanému tovaru je vždy zaslaná el . formou faktúra ( slúži ako daňový doklad ), ktorá zároveň slúži ako záručný list.

Kupujúci / nie spotrebiteľ je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť okamžite po prevzatí a bez zbytočných odkladov informovať predávajúceho o prípadných chybách . Podpisom prepravného listu kupujúci potvrdzuje vonkajšiu nepoškodenosť zásielky pri dodaní . Vonkajšiu nepoškodenosť zásielky pri prevzatí je predpokladom nepoškodenia veci pri preprave .

Kupujúci / Spotrebiteľ nie je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí , ale v jeho vlastnom záujme je mu táto prehliadka odporúčaná, pretože tak môže predísť prípadným komplikáciám pri uplatnení reklamácie tovaru poškodeného prepravou . Svoje výhrady k dodanému tovaru môže kupujúci uviesť do prepravného dokladu . Spotrebiteľ môže tiež odmietnuť prevzatie poškodenej zásielky a uviesť túto skutočnosť do prepravného dokladu .

VI . záručné podmienky

Ak nie je v záručnom liste uvedená dlhšia záručná doba , vzťahuje sa na tovar záruka 24 mesiacov .

Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim . Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave . V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe začína plynúť nová záruka . Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním . V prípade , že sa kupujúci rozhodne uplatniť reklamáciu , tak kontaktuje reklamačné oddelenie, ktorého kontakt je dostupný v internetovom obchode predávajúceho .

Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má:

a ) ak ide o vadu odstrániteľnú , právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady , právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti , ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. Nie je takýto postup možný , má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy ,
b ) ak ide o chybu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru , právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy ,
c) ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru , právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
d ) ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci , právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.
Predávajúci rozhodne o reklamácii bezodkladne, v zložitejších prípadoch do 3 dní . Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na vykonanie odborného posúdenia reklamovanej vady . Najneskôr bude reklamácia vybavená do 30 dní , a to vrátane odstránenia vady . Túto lehotu možno po dohode so spotrebiteľom predĺžiť . Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva , ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu , a teda môže nárokovať odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom , kedy spotrebiteľ právo uplatnil , čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje . A ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie , vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania , prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci spotrebiteľ právo na úhradu nákladov spojených s reklamáciou . V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpenie.

VII . Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má v súlade s ustanovením § 1829 ods 1 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 - tich dní od prevzatia tovaru . Ak sa tak rozhodne je povinný dodať predajcovi najlepšie písomné odstúpenie od zmluvy a odovzdať nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania , najlepšie v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom, a to všetko v uvedenej lehote ( odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr v posledný deň 14-DŇOVÉ lehoty ).Ak spotrebiteľ odstupuje od zmluvy, zašle alebo odovzdá tovar bez zbytočného odkladu (najneskôr do 14-tich dní od odstúpenia od zmluvy) na vlastné náklady. Predávajúci , po obdržaní reklamovaného tovaru , vráti spotrebiteľovi späť zodpovedajúcu čiastku prevodom na účet , dobierky nie sú preberané ", a to najdlhšie do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť podľa § 1837 Občianskeho zákonníka od kúpnej zmluvy :

a ) na poskytovanie služieb , ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia ,
b ) na dodávku tovaru alebo služieb , ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa ,
c) na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar , ktorý podlieha rýchlej skaze , opotrebovaniu alebo zastaraniu ,
d ) na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov , ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal ,
e ) na dodávku novín , periodík a časopisov ,
f ) spočívajúcich v hre alebo lotérii .

Ak bola znížená hodnota tovaru ( došlo k čiastočnému spotrebovaní alebo opotrebovanie tovaru , tovar nie je kompletný alebo bolo poškodené - teda došlo k bezdôvodnému obohateniu , prípadne bola spôsobená škoda), je kupujúci povinný chýbajúcu hodnotu nahradiť v peniazoch - v praxi sa tak deje formou započítania na predávajúcim vrátenú kúpnu cenu , ktorá je teda kupujúcemu vyplatená v zníženej hodnote .

Predávajúci zdôrazňuje , že 14 dňovej lehoty umožňujúce odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje iba na kupujúceho spotrebiteľa , ako je definovaný v II . Časti Obchodných podmienok a žiadnom prípade sa nevzťahuje na Kupujúceho / nie Spotrebiteľa .

VIII.Úmyselné neprevzatia tovaru

V prípade , že nebude objednávka zaslaná na dobierku zákazníkom z akéhokoľvek dôvodu vyzdvihnutá, sme nútení požadovať úhradu vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok ( tzv. zmluvná pokuta ) vo výške 20 EUR.

Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou v tejto výške .

Osobný odber: ak tovar nebude vyzdvihnutý do 7 kalendárnych dní a ani písomne oznámené zákazníkom , kedy tak bude urobené, bude tovar automaticky uvoľnené k jeho ďalšiemu predaju.

IX . Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade , že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou ( ďalej len " rozpor s kúpnou zmluvou " ) , má kupujúci právo na to , aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci , alebo jej opravou ; nie je takýto postup možný , môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť . To neplatí , ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil . Rozpor s kúpnou zmluvou , ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí , ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak .

S hodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie , že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované , predávajúcim , výrobcom alebo jeho zástupcom popisované , alebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávané , prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé , že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov , je v tomu zodpovedajúcom množstve , miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu , ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa .

X. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu je registrovaným správcom osobných údajov . Osobné údaje ( najmä meno , priezvisko a adresa ) zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky , najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č 101 / 2000 Z. z., V znení neskorších dodatkov a predpisov . Všetky údaje získané od zákazníkov sú používané výhradne pre vnútornú potrebu obchodu (za účelom úspešného plnenia zmluvy ) a nie sú poskytované tretím osobám , ani nebudú využité na reklamné účely obchodu . Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu , ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru . Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu . Spotrebiteľ uzavretím zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním . Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom .

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch :

a ) pri mechanickom poškodení vzniknutým neopatrnou manipuláciou .
b ) opotrebenie výrobku a jeho častí , spôsobené ich bežným používaním .
c) vypršala u reklamovaného tovaru záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie .
d ) neodbornou inštaláciou , zaobchádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
e ) tovar bol poškodený živlami .
f ) tovar bol poškodený nevhodne zvolenou alebo zanedbanou údržbou .

K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení a dodaní tovaru ( stačí elektronicky), ktorého vady sú reklamované a tiež sprievodný list s popisom reklamácie.

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo ďalších otázok, kontaktujte prosím Bambilon na uvedených kontaktoch.

Prevádzkovateľ e-shopu

( Reklamácia a vrátený tovar zasielajte prosím na adresu uvedenú v reklamačnom poriadku )

Ing . Petr Burda
Vendryně 1165
739 94 Vendryně
IČO : 73265365

Vytlačiť

Prečítajte si tiež


odporúčameKontaktujte nás

  • Bambilon
  • Vendryně 442, 739 94 Vendryně
  •  
  • (+421) 944 702 655

Odoberajte akčné ponuky

Máte záujem o zasielanie noviniek týkajúcich sa
našeho webu www.bambilon.sk? Informujte
sa vďaka e-mailovému newslettera ako prvý.

 

Kliknite v detaile produktu na

a pridajte si ho do svojho nákupného zoznamu